Jadran TravelJadran Travel

Podpisom up, súhlasím s podmienkami Jadran Travel je poskytovanie služieb, ochrany osobných údajov, guest vrátenia peňazí, a hostiteľa záručné podmienky

Ste zaregistrovaný?

Jadran TravelJadran Travel
Forgot password?

Don't have an account?

Reklamačný poriadok

Článok I

JADRAN travel.SK s.r.o. je prevádzkovateľom cestovnej kancelárie JADRAN travel (ďalej len CK)

Článok II

Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatnenia a vybavovania reklamácií vyplývajúcich zo
zodpovednosti za vady služieb poskytovaných cestovnou kanceláriou na základe Zmluvy
o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluva), upravuje lehoty na uplatnenie a vybavenie reklamácie a ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.

Článok III

CK zodpovedá za to, že služby, ktoré boli dohodnuté s objednávateľom zájazdu (ďalej len
objednávateľ) v zmluve, budú poskytnuté v dohodnutom množstve a kvalite.

Článok IV

1. Objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu, ak služby neboli poskytnuté v množstve a kvalite dohodnutej v zmluve bez ohľadu na to, či tieto služby poskytuje CK , alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu alebo sú jeho súčasťou.
2. Reklamáciu môže uplatniť len objednávateľ alebo ďalší účastníci zájazdu uvedení v zmluve.
3. Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu služby včas bez zbytočného odkladu u zástupcu CK priamo v mieste konania zájazdu, resp v mieste poskytnutia služby.
4. Ak ide o takú vadu, ktorú je možné odstrániť hneď priamo na mieste pobytu, CK
reklamáciu vybaví (vadu odstráni) priamo na mieste bez zbytočného odkladu, v zložitých
prípadoch do troch pracovných dní oznámi objednávateľovi spôsob odstránenia vady
5. O uplatnenej reklamácii priamo na mieste pobytu urobí zástupca CK písomný záznam, v ktorom uvedie predmet reklamácie a spôsob jej vybavenia. Písomný záznam sa vyhotovuje 2 rovnopisoch. Jeden rovnopis pre objednávateľa, jeden pre CK. Písomný záznam musí byť podpísaný objednávateľom aj zástupcom CK a je zároveň potvrdením o podaní reklamácie objednávateľom cestovnej kancelárii. CK sa pri skupinových zájazdoch zaväzuje zabezpečiť v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej vybavovať reklamácie po celý čas zájazdu.
6. Ak ide o vadu, ktorú nebolo možné odstrániť hneď priamo na mieste, alebo ak objednávateľ nebol spokojný s vybavením reklamácie priamo na mieste, objednávateľ uplatní reklamáciu písomne v CK bezodkladne, najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia zájazdu, alebo v prípade ak sa zájazd neuskutočnil, do troch mesiacov odo dňa, keď sa mal zájazd podľa zmluvy skončiť, inak právo na reklamáciu zaniká.
7. Písomne uplatnená reklamácia musí obsahovať:
– Meno, priezvisko, adresu objednávateľa
– Označenie zájazdu – miesto pobytu, termín zájazdu
– Dátum a miesto uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu
– Vadu služby a čoho sa objednávateľ domáha

Článok V

1. Ak objednávateľ uplatní reklamáciu, poverený zamestnanec CK poučí objednávateľ o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka.
2. Reklamáciu uplatnenú podľa článku IV bod 6 vybaví poverený zamestnanec CK. Na základe rozhodnutia objednávateľa, ktoré z práv z reklamácie uplatňuje, je povinný poverený zamestnanec CK určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.
3. Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, platia lehoty podľa odseku 1, aj ak si objednávateľ uplatnil svoje práva v sprostredkujúcej cestovnej kancelárii, alebo v cestovnej agentúre.
4. CK je povinná pri uplatnení reklamácie vydať objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, CK je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
5. CK je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok VI

1. Predmetom reklamačného konania nie sú služby objednávateľom objednané, zaplatené a CK zabezpečené, ktoré objednávateľ nevyužil z dôvodov, ktoré vznikli na jeho strane alebo
ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti na postupe CK.
2. V prípadoch uvedených v bode 1. tohto článku nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie ceny zájazdu a ani zľavu z ceny zájazdu.

Článok VII

1. Reklamácia sa nemôže uplatniť na bezplatne poskytnuté služby.
2. CK nezodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi treťou osobou alebo nezvratnou
udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku
neobvyklých a nepredvídateľných udalostí.
3. CK nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu zhoršenej
prejazdnosti ciest a hraničných priechodov, nepriaznivého počasia alebo zmenu trasy dopravného prostriedku z dôvodu zachovania bezpečnosti prepravy cestujúcich.

Článok VIII

V ostanom platia ustanovenia príslušných platných právnych noriem.

Článok IX

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 20. Apríla 2015.