Jadran TravelJadran Travel

Podpisom up, súhlasím s podmienkami Jadran Travel je poskytovanie služieb, ochrany osobných údajov, guest vrátenia peňazí, a hostiteľa záručné podmienky

Ste zaregistrovaný?

Jadran TravelJadran Travel
Forgot password?

Don't have an account?

Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch Jadran travel.SK s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných Jadran travel.SK s.r.o. (ďalej len všeobecné podmienky) platia pre všetky zájazdy organizované obstarávateľom Jadran travel.SK s.r.o. (ďalej len CK), uverejnené na internetovej stránke CK, a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa – klienta podľa zákona č. 281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon č. 281/2001.

II. Vznik zmluvného vzťahu

Objednávateľ sa môže zúčastniť na zájazde organizovanom CK na základe zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluva o zájazde) uzatvorenej podľa § 741a-k Občianskeho zákonníka. Zmluva o zájazde medzi CK a objednávateľom sa uzatvára písomne a nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Objednávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Jedna zmluva o zájazde môže byť uzatvorená v prospech viacerých osôb. Rovnaké podmienky platia pre všetky osoby uvedené v jednej zmluve o zájazde. V takomto prípade musí objednávateľ oboznámiť všetky spolu zúčastnené osoby so všeobecnými podmienkami a so všetkými informáciami o zájazde. Za plnenie zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za svoje vlastné. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu o zájazde jej zákonný zástupca.

Súčasťou zmluvy o zájazde sú podrobné údaje o zájazdoch uvedené na internetovej stránke CK, resp. ponukové listy alebo iné informácie o službách, ktoré sú predmetom zmluvy o zájazde.

CK je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi všetky informácie potrebné k účasti na zájazde a všetky doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstarávaných služieb. Ak sa zmluva o zájazde uzatvorí v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, poskytne CK tieto informácie a doklady objednávateľovi pri podpísaní zmluvy o zájazde.

Jedná sa hlavne o voucher – poukaz na služby, ktorý obsahuje popis všetkých zaplatených služieb klienta. Klient je povinný ho predložiť pri príchode na dané ubytovanie. Na základe tohto voucheru mu budú poskytnuté jeho zaplatené služby. Ak na ubytovanie pricestuje viac osôb ako je uvedené na voucheri, má právo pokytovateľ služieb rozhodnúť sa, či poskytne ubytovanie iba prihláseným osobám, alebo ho poskytne všetkým, pod podmienkou uhradenia všetkých ubytovacích poplatkov za vopredne prihlásené osoby na mieste ubytovania.

III. Rezervácia miest

Účasť na zájazde si môže objednávateľ rezervovať elektronicky, vyplnením rezervačného formulára na internetovej strńke CK, osobne alebo telefonicky. Klient je povinný pravdivo a presne uviesť v rezervácií všetky údaje, ktoré sa od neho vyžadujú , a to rovnako za seba ako aj za osoby, ktoré na ubytovanie prihlasuje. V prípade nepravosti údajou si CK vyhradzuje právo na zmenu cien a yaúčtovanie cenového rozdielu priamo na mieste poskytnutého ubytovania. Rezervácia je záväzná po potvrdení CK. CK rezerváciu zruší, ak do dohodnutého termínu rezervácie nebude uzatvorená zmluva o zájazde z dôvodu prekážok na strane objednávateľa.

IV. Cena, rozvrh platieb

Cena zájazdu je zmluvná cena dohodnutá medzi CK a objednávateľom v zmluve o zájazde. Objednávateľ zaplatí prvú zálohovú platbu vo výške 30 % z dohodnutej ceny zájazdu pri podpise zmluvy, doplatok do 100 % ceny zájazdu uhradí do 30 dní pred začatím zájazdu. Ak objednávateľ uzavrie zmluvu o zájazde v čase kratšom ako 30 dní pred začatím zájazdu, zaplatí celú cenu zájazdu pri podpise zmluvy. Pri objednávateľ si zakúpil zájazd v režime FIRST MOMENT je povinný uhradiť 100% ceny zájazdu do 1.5.2015. Úhrada za zájazd sa vykonáva na bankový účet CK.

Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zájazdu v stanovenom termíne, môže CK od zmluvy odstúpiť a objednávateľ musí zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku VI. všeobecných podmienok.

Ceny zájazdov sú kalkulované na základe cenových a daňových podmienok k 04.4.2015.

V. Kategorizácia a opis služieb

Ponúkané ubytovacie zariadenia sú opísané v súlade s oficiálnou kategorizáciou miestnej turistickej organizácie, platnej v čase vydávania povolenia pre výkon podnikateľskej činnosti.

Ak sa klient vyslovene nedohodol na izbe resp. apartmáne so zvláštnymi charakteristikami, bude akceptovať pridelenú izbu resp. apartmán slúžiaci na ubytovanie v danom objekte a uvedenú na internetovej stránke CK.

VI. Zmluvne odstupne

Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde, a dôvodom jeho odstúpenia nie je porušenie povinností CK, je povinný zaplatiť CK zmluvne odstupne vo výške:

– 20 % z ceny zájazdu + 100 % poistné – ak odstúpi od zmluvy 45-30 dní pred začatím zájazdu
– 30 % z ceny zájazdu + 100 % poistné – ak odstúpi od zmluvy 29-22 dní pred začatím zájazdu
– 40 % z ceny zájazdu + 100 % poistné – ak odstúpi od zmluvy 21-15 dní pred začatím zájazdu
– 80 % z ceny zájazdu + 100 % poistné – ak odstúpi od zmluvy 14-8 dní pred začatím zájazdu
– 100 % z ceny zájazdu + 100 % poistné – ak odstúpi od zmluvy 7 dní a menej pred začatím zájazdu
– 100 % z ceny zájazdu + 100 % poistné ak sa klient nedostaví na objednané ubytovanie, alebo ho zruší po príchode
– pri nákupe služieb vo FIRST MINUTE je odstupné 15 % z ceny zájazdu (minimálne 30 €/osoba) + 100 % poistne – pokiaľ dôjde k odstúpeniu od zmluvy o obstaraní zájazdu.

VII. Zmeny zmluvných podmienok, zrušenie zájazdu

Ak pred začatím zájazdu vzniknú na strane CK objektívne dôvody na zmenu podstatnej náležitosti zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena má za následok aj zmenu ceny zájazdu, musí v návrhu uviesť aj novú cenu zájazdu. Ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou, môže od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia zmluvnej pokuty. Túto skutočnosť musí písomne oznámiť v lehote 7 dní od doručenia oznámenia.

CK môže od zmluvy o zájazde odstúpiť, ak sa nedosiahne minimálny počet účastníkov zájazdu, alebo ak sa vyskytnú okolnosti brániace jeho uskutočneniu (nepriaznivé podmienky počasia, živelné katastrofy, politické nepokoje a vojna), a to najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. CK ihneď oznámi objednávateľovi zrušenie zájazdu a vráti mu celú sumu zaplatených záloh.

Objednávateľ má právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy o zájazde poskytla iný zájazd najmenej v kvalite zodpovedajúcej službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd poskytnúť.

CK môže od zmluvy o zájazde odstúpiť tiež z dôvodu porušenia zmluvných povinností objednávateľom. V takom prípade je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku VI. všeobecných podmienok.

Objednávateľ nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v zmluve o zájazde, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto ubytovania, alebo ak nemôže prekročiť štátnu hranicu pre porušenie pasových, colných alebo devízových predpisov.

Klient môže požiadať o zmenu dohodnutých služieb. Musítak urobiť písomne. Za zmenu sa pokladá zmena počtu osôb, či dátumu začiatku či ukončenia poskytovania služieb najneskôr 30 dní pred začiatkom čerpania služieb. Za každú zmenu si CK účtuje sumu 15 EUR. Každá zmena v čase 29 a menej dní pred začiatkom čerpania služieb sa pokladá za odstupenie od zmluvy – bod .VI.

VIII. Uplatňovanie nárokov objednávateľa

Pri porušení právnej povinnosti cestovnej kancelárie Jadran travel.

Ak CK neposkytne objednávateľovi služby v dohodnutom množstve a kvalite, môže objednávateľ uplatniť právo na odstránenie vady v chybne poskytnutej službe bezodkladne priamo na mieste u predstaviteľa poskytovateľa služieb: recepčného, vlastníka ubytovacieho zariadenia a podobne a upovedomiť o tom CK. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam.

Ak ide o vadu v chybne poskytnutej službe, ktorú je možné odstrániť ihneď, v mieste poskytovanej služby, obstarávateľ musí túto vadu odstrániť bez zbytočného odkladu.

Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť ihneď, uplatní objednávateľ svoje nároky písomne u CK najneskôr 8 dní po návrate a doloží svoju sťažnosť aj dostupnou fotodokumentáciou. CK berie do úvahy iba úplne zdokumentované sťažnosti. Súčasne musí predložiť písomný záznam o uplatnení práva podľa prvého odseku tohto článku.

Najvyššie odškodnenie vyplyvajúce zo stažnosti môže dosiahnúť cenu reklamovanej časti služieb a nemôže sa vyťahovať na už využité služby, rovnako ani na celkovú cenu služby. Týmto sa vylučuje právo klienta na vyplatenie ideálnej škody. CK nie je zodpovedná za prípadné klimatické podmienky, čistotu a teplotu mora v destináciách, ako aj za podobné ostatné podmienky a udalosti, ktoré môžu spôsobiť nespokojnosť klienta, no netýkajú sa priamo kvality ubytovacieho zariadenia.

CK neuznáva reklamácie týkajúce sa veľmi zľavnených služieb tvz. LAST MINUTE, ubytovanie na princípe NO NAME a systému FORTUNA či FORMULE ROULETTE.

IX. Poistenie objednávateľa

CK zabezpečuje pre objednávateľa komplexné cestovné poistenie podľa poistných podmienok poisťovacej spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., o. z. Európska cestovná poisťovňa, vrátane poistenia pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. O podrobných podmienkach poistenia informuje CK objednávateľa pri uzatváraní zmluvy o zájazde. Poistný vzťah vznikne medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou.

Podľa §7 zákona č. 428/2002 Z.z. podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľ dáva súhlas spoločnosti: Generali Poisťovňa, a. s., o. z. Európska cestovná poisťovňa, so spracovaním svojich osobných údajov, uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu a údajov, ktoré poskytne Generali Poisťovni, a. s., o. z. Európska cestovná poisťovňa, počas trvania zmluvného vzťahu a súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený všetkými osobami uvedenými v zmluve o obstaraní zájazdu na uvedenie ich osobných údajov do zmluvy a na udelenie súhlasu na ich použitie na účel vykonávania poisťovacej činnosti podľa zákona č. 95/2002 Z.z. vrátane sprístupnenia údajov subjektom so sídlom v cudzine za podmienok podľa § 23 zákona č. 428/2002 Z.z. a za podmienky, že zahraničné subjekty sú v zmluvnom vzťahu s Generali Poisťovňou, a. s., o. z. Európska cestovná poisťovňa, na výkon zaisťovacej činnosti, asistenčnej služby a ďalej vykonávanie marketingovej činnosti súvisiacej s poisťovacou činnosťou, vykonávanou priamo Generali Poisťovňou, a. s., o. z. Európska cestovná poisťovňa, alebo jej zmluvnými partnermi v prospech Generali Poisťovne, a. s., o. z. Európska cestovná poisťovňa. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie nemá spätné účinky.

X. Povinné zmluvné poistenie Jadran travel.SK s.r.o.

Cestovná kancelária Jadran travel má v zmysle § 9 až 11 zákona č. 281/2001 Z.z. uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku u poisťovacej spoločnosti: Generali Poisťovňa, a. s., o. z. Európska cestovná poisťovňa. Na základe toho objednávateľovi vzniká právo na poistné plnenie, ak CK z dôvodu úpadku neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou zájazdu, ak nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok, ak sa zájazd neuskutočnil, a ak nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, ak sa zájazd uskutočnil sčasti. Povinné zmluvné poistenie je zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú publikované na internetovej stránke CK. Doklad o poistení dostane každý objednávateľ – klient, ktorý uzavrie zmluvu o zájazde s cestovnou kanceláriou Jadran travel.

XI. Cestovné doklady

Cestovné doklady si objednávateľ obstará sám a zodpovedá za ich správnosť a úplnosť. Pri zájazdoch do krajín s vízovou povinnosťou nie je v cene zájazdu zahrnutý poplatok za vybavenie víz, ak to nie je v zmluve dohodnuté. Ak víza do krajín s vízovou povinnosťou obstaráva CK, musí objednávateľ v termíne stanovenom CK predložiť požadované doklady potrebné na ich vybavenie. V opačnom prípade CK nezodpovedá za včasné vybavenie víza. Objednávateľ – cudzozemec, ak sa na neho vzťahuje vízová povinnosť navštívenej krajiny, si víza obstará sám.

XII. Súdne spory

CK a objednávateľ sa vynasnažia riešiť prípadné spory o uplatňovaní zmluvy dohodou, no v opačnom prípade sa zhodujú na kompetencii riešenia takýchto sporov na Okresnom súde v Košiciach, podľa zákonou Slovenskej republiky.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení nasledovných podmienok:

1) spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva;

2) spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1) odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní do dňa jej odoslania.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia.

XIII. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 04.aprila 2015 a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde, ktorú uzatvorí CK s objednávateľom, pokiaľ sa v zmluve o zájazde nedohodnú iné podmienky.

Všetky údaje uvedené na internetovej stránke CK zodpovedajú stavu známemu ku dňu 04.4.2015. CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.

Objednávateľ podpisom zmluvy s CK potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi, zároveň potvrdzuje, že prevzal Všeobecné poistné podmienky poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, ako aj príslušné poistné podmienky pre komplexné cestovné poistenie a bol oboznámený aj s Informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 4 z 9. marca 2010, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, bol s ním oboznámený a súhlasí s danými podmienkami a to aj v mene všetkých vyššie uvedených osôb, ktoré ho k súhlasu splnomocnili. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov objednávateľ a ďalšie osoby, v prospech ktorých sa táto zmluva uzatvára, dávajú svoj súhlas s tým, aby obstarávateľ spracovával ich osobné údaje uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu pre účely tohto zájazdu a pre účely ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných CK a pre akvizičnú činnosť. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať.

V ostatnom platia príslušné ustanovenia zákona č. 281/2001 Z.z. a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.


JADRAN travel.SK s.r.o. so sídlom Dénešova 4, 040 23 Košice, IČO: 48 068 012
spoločnosť zapísaná v OR OS Košice 1, Oddiel:Sro, Čislo vložky:36940/V
vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č.250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka v platnom znení tento